چاپ و تبلیغات علی از مورخه 15 / 5 /96 با لوگوی جدید زیر فعالیت خواهدنمود.