برای بهبود بخشیدن به سرعت چاپ و در دسترس بودن آنها اقدام به چاپ عکس دلخواه شما بر روی انواع اجسام را در نظر گرفته ایم که به شرح ذیل ارائه می گردد.

اعم از: لیوان - فرش - پازل - تی شرت -  ساعت و....

چاپ عکس دلخواه


به مابپیوندید : t.me/aliprinting