تعرفه و مشخصات تقویم 1396 چاپ و تبلیغات علی به شرح ذیل می باشد.